Godziny otwarcia: pn - pt 9.00 - 20.00

Regulamin

Regulamin korzystania z komory hiperbarycznej

§. 1 [Definicje] 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 • „Pacjent” – osoba korzystająca z terapii tlenowej w komorze hiperbarycznej,
 • „Opiekun prawny pacjenta” – osoba sprawująca opiekę prawną i faktyczną nad pacjentem,
 • „Personel” – wykwalifikowane osoby obsługujące komorę hiperbaryczną,
 • „Komora” – urządzenie służące do przeprowadzania terapii tlenowych, 
 • „Sesja” – jednorazowa wizyta w komorze hiperbarycznej, 
 • „Cykl” – większa liczba sesji w komorze hiperbarycznej, 
 • „Regulamin” – niniejszy akt regulujący kwestie związane z korzystaniem z komory hiperbarycznej, 
 • „Oświadczenie” – dokument podpisywany przez pacjentów albo opiekunów prawnych pacjentów. 

§. 2 [Postanowienia ogólne] 

 1. Pacjent, który zamierza odbyć sesję w komorze hiperbarycznej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Oświadczeniem pacjenta/opiekuna prawnego pacjenta, a w przypadku zaakceptowania ich treści złożenia własnoręcznego podpisu. 
 2. Sesje w komorze hiperbarycznej są przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.
 3. Terapii mogą być poddawane osoby, które podpisały Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
 4. Przed sesją pacjentowi lub innej zainteresowanej osobie przekazywane są informacje dotyczące: rodzaju komory hiperbarycznej, zastosowanego stężenia tlenu, ilości zabiegów, poziomu ciśnienia w komorze, wydajności koncentratora tlenu.  
 5. Przed rozpoczęciem sesji w komorze, pacjent zostaje szczegółowo zapoznany ze stosowanymi procedurami. 

§. 3 [Przygotowanie do sesji] 

 1. Pacjent, zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na sesję. 
 2. Wyznaczona godzina jest czasem rozpoczęcia sesji w komorze hiperbarycznej.
 3. Pacjent powinien stawić się na dziesięć minut przed planowanym rozpoczęciem, w celu przygotowania się do sesji. 
 4. Ewentualne spóźnienie skraca czas trwania sesji o czas spóźnienia i nie skutkuje zwrotem lub zmniejszeniem opłaty. 
 5. Jeżeli pacjent nie może dotrzeć na umówioną sesję, powinien poinformować o tym telefonicznie rejestrację Krakowskie Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej SPIRO ul. Rzeczna 8/1, 30-021  Kraków
 6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust.5 powyżej, opłata za niewykorzystaną sesję zostanie naliczona przy sesji kolejnej. 
 7. W przypadku gdy pacjent rezygnuje z zabiegów, lub nie może kontynuować zabiegów w ramach wykupionego pakietu, pacjent może przekazać zabiegi komuś innemu lub otrzymać zwrot w wysokości 50% wartości niewykorzystanych zabiegów. 
 8. Wykupione pakiety zabiegów można wykorzystać w ciągu 120 dni od daty zakupu pakietu.

§. 4 [Ponowna kontrola lekarska] 

 1. Pacjent/opiekun prawny pacjenta zapoznaje się szczegółowo z treścią Regulaminu i Oświadczenia.
 2. Jeżeli stan zdrowia osoby korzystającej z komory, w czasie trwania terapii tlenowej, ulegnie nieoczekiwanej zmianie, wskazana jest kontrola lekarska. 

§. 5 [Substancje i przedmioty zakazane] 

 1. Przed sesją w komorze nie wolno stosować perfum, kosmetyków, kremów i lakierów do włosów.
 2. Opatrunki na zmiany skórne i rany, zastosowane w dniu sesji, nie powinny zawierać w swoim składzie preparatów na bazie tłuszczów (np. kremu, wazeliny, tłuszczu).  

§. 6 [Strój podczas sesji] 

Podczas sesji pacjent jest zobowiązany do przebywania w komorze tylko w bawełnianej odzieży.

§. 7 [Spożywanie alkoholu/tytoniu/ciężkostrawnych potraw] 

Przed sesją nie należy: 

 • 12 godzin przed wizytą w komorze spożywać alkoholu, 
 • 2 godzin wcześniej palić papierosów oraz spożywać ciężkostrawnych potraw.

§. 8 [Spożywanie wody / przedmioty zakazane] 

 1. Podczas sesji w komorze pacjent powinien mieć przy sobie w plastikowej butelce wodę mineralną. Jej spożywanie ma na celu łagodne wyrównywanie ciśnienia. 
 2. Do komory nie wolno wnosić: substancji łatwopalnych, urządzeń elektronicznych, gazet i czasopism ze świeżym drukiem. 

§ 9. [Zgłaszanie zmian stanu zdrowia / podjętego leczenia / wystąpienia nowych okoliczności]

 1. Jeżeli w trakcie trwania terapii w komorze stan zdrowia pacjenta ulegnie zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie personelu. 
 2. Ponadto podczas trwania cyklu pacjent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia personelu o podjętym leczeniu/terapii w celu konsultacji czy odbycie kolejnych sesji jest możliwe. 

§. 10 [Zniszczenie komory] 

 1. Zabronione jest samodzielne otwieranie komory w trakcie sesji oraz odkręcanie zaworu bezpieczeństwa, wykonywania czynności powodujących rozszczelnienie komory.
 2. Niezastosowanie się do wskazań podanych w Regulaminie może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia Pacjenta i/lub zniszczenie komory. 
 3. Zniszczenie komory hiperbarycznej wskutek niewłaściwego zachowania pacjenta/opiekuna prawnego pacjenta w czasie trwania terapii skutkuje poniesieniem przez Pacjenta lub opiekuna prawnego Pacjenta kosztów przywrócenia komory do stanu, w jakim znajdowała się przed wyżej opisanym zniszczeniem. 

§. 11 [Postanowienia końcowe] 

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest dla pacjenta niezrozumiałe, powinien on zgłosić ten fakt personelowi w celu przeanalizowania i wyjaśnienia treści odpowiednich zapisów. 
 2. Przewidziana została możliwość zmiany zapisów Regulaminu w przyszłości. Pacjent/opiekun prawny Pacjenta, który w dniu wejścia w życie w/w zmiany jest w trakcie terapii tlenowej, zostanie poinformowany.